ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

     ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ฉะนั้น อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 จึงให้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

ใบสมัครงานพนักงาน (เงินแผ่นดิน)

ไฟล์เอกสารประกอบข่าว  

จำนวนที่เปิดข่าว 1592 ครั้ง